Algemene voorwaarden Yoga Centrum Delfzijl*


Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Yoga Centrum Delfzijl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 Yoga Centrum Delfzijl is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga Centrum Delfzijl, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Deelname yogalessen

2.1 De deelnemer betaald voor een heel lesblok opdat zij/hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met Yoga Centrum Delfzijl, bij voorkeur per email.


Artikel 3: Betaling en opzegging

3.1 De betaling van het lesgeld geschiedt door overboeking of contant voorafgaand aan de eerste les van het lesblok.
3.2 Deelnemer kan per aankomende lesblok aangeven niet of hij/zij de lessen wil vervolgen.

Artikel 4: Yogamatten

4.1 Bij het beoefenen van de yogalessen kan deelnemer gebruik maken van een yogamat van Yoga Centrum Delfzijl.

Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

5.1 Op feestdagen is Yoga Centrum Delfzijl gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en tijdens de voorafgaande lessen. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
5.2 Sluiting van Yoga Centrum Delfzijl wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en tijdens de voorafgaande lessen.
5.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Yoga Centrum Delfzijl voor bepaalde tijd worden opgeschort.
5.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Yoga Centrum Delfzijl.

Artikel 6: Zwangerschap of ziekte

6.1 Bij ziekte kan in overleg met Yoga Centrum Delfzijl het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
6.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
6.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

7. Wijzigingen lesrooster, prijzen

7.1 Yoga Centrum Delfzijl behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en tijdens de voorafgaande lessen.
7.2 Yoga Centrum Delfzijl behoudt zich het recht voor om de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.


* bovengenoemde voorwaarden hebben betrekking op alle yogalessen en activiteiten die gevolgd worden op locatie Buitensingel 24 te Delfzijl.